Tyto stránky byly vytvořeny s cílem poskytnout dosud chybějící nezávislý pohled na informace z bouřlivě se vyvíjejících se oborů, nutrigenetiky a nutrigenomiky. Rovněž chceme, aby tento projekt sloužil jako rozcestník pro internetové zdroje, zabývající se vztahem genů a výživy. Tento projekt byl umožněn díky laskavé podpoře grantem Institutu Danone ČR.

Upozornění

V současné době dochází k přesunu a testování multimediálního obsahu. Z tohoto důvodu nebudou přechodně některé soubory dostupné.

VE VÝSTAVBĚ

Přehled

Nutrigenetika a nutrigenomika (dále jen nutrigenomika) jsou dynamicky se rozvíjející obory, které zkoumají závislosti mezi působením dietních faktorů na zdraví jedince a jeho dědičnou, především genomickou výbavou. Nutrigenomika zásadním způsobem těží ze současné dostupnosti technologií a postupů, umožňujících rychlou a relativně levnou charakterizaci velké části variant DNA - individuálního genomu. Ačkoli je nutrigenomice věnována značná pozornost odborná a otázka individuálně optimalizované výživy je velmi atraktivní i pro širokou veřejnost, dosud neexistuje systematicky zpracovaný referenční zdroj informací tohoto oboru v klasickém nebo elektronickém formátu.

Pro veřejnost

Tato sekce je koncipována s ohledem na edukační a osvětový účel, takže všechny materiály  v ní obsažené jsou prezentovány formou, která nepředpokládá odborné znalosti z oborů výživy či genetiky. Tato sekce by měla sloužit jako úvod a průvodce po základních principech, na kterých je nutrigenomika vystavěna. Měla by rovněž poskytnout určitý rámec možností a současných aplikací tohoto relativně nového oboru, a poskytnout tak určitý referenční zdroj pro zhodnocení informací, přinášených médii a obsažených v především komerčně motivovaných publikacích, jejichž recenzi je věnován celý oddíl.

Pro odborníky

Hlavním obsahem odborné části je pravidelně aktualizovaná interaktivní nutrigenomická mapa, která umožní rychlou orientaci v dostupných vědeckých informací o nutrigenetických interakcích volených buďto podle genu / genomické oblasti, nebo typu dietního ovlivnění. Nedílnou součástí odborné sekce je také série multimediálních přednášek, pokrývající zásadní témata metodologie, výsledků a interpretace nutrigenomického výzkumu. V dalších sekcích budou návštěvníci portálu stručnou formou upozorňováni na konkrétní aktuální odborné studie a související internetové zdroje.

Použitá literatura a zdroje informací